Algemene Voorwaarden Ellesie

Algemene voorwaarden van Ellesie te Boxmeer.

 1. Definities en begrippen
  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  ZBC: Stichting Zelfstandig Behandel Centrum Vrouwenpoli te Boxmeer en/of de werkzame vrijgevestigd medisch specialisten, artsen, ondersteunend personeel en andere werkzame personen.
  Behandelingsovereenkomst: de overeenkomst waarbij het ZBC zich tegenover een patiënt verbindt tot het verrichten van medische behandelingen of onderzoek die rechtstreeks betrekking hebben op deze patiënt.
  Patiënt/opdrachtgever: de wederpartij van het ZBC bij het aangaan van de behandelingsovereenkomst.
  Geneeskundige Behandeling: poliklinische behandeling of -consult en alle overige, als dan niet medisch specialistische, zorg of dienstverlening.
 2. Toepasselijkheid
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door het ZBC en de daaraan verbonden vrijgevestigd medisch specialisten en artsen met patiënten gesloten behandelingsovereenkomsten. Tevens op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen het ZBC en patiënt.
  2. Iedere patiënt die een behandelovereenkomst wil afsluiten kan de algemene voorwaarden vinden op de website van Ellesie. Indien de patiënt niet de beschikking heeft over internet worden de voorwaarden bij het eerste bezoek aan de Vrouwenpoli ter hand gesteld.
  3. Een afwijking van of een aanvulling op deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien het ZBC daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.
  4. De vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. De strijdige, niet rechtgeldige bepaling, wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling waarmee zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de bedoeling en strekking van de oorspronkelijke bepaling.
  5. Indien er sprake is van tegenstrijdigheden tussen de behandelingsovereenkomst en deze algemene voorwaarden, dan prevaleert hetgeen is bepaald in de behandelingsovereenkomst.
 3. Identiteit van het ZBC
  Naam: Ellesie
  Bezoekadres: Gerard Doustraat 4a, 5831 CC Boxmeer
  Telefoonnummer: 0485-520156
  E-mailadres: info@ellesie.nl
 4. Geneeskundige handelingen
  Het ZBC neemt bij de werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht en handelt in overeenstemming met de geldende professionele standaard en richtlijnen van de beroepsgroep.
 5. Totstandkoming en beëindiging van de behandelingsovereenkomst
  1. De patiënt verklaart akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden. Deze staan vermeld op de website van Ellesie en in de schriftelijke afspraakbevestiging worden deze bijgevoegd.
  2. Een overeenkomst komt tot stand na toestemming van de patiënt. De overeenkomst wordt schriftelijk bevestigd door het ZBC. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail.
  3. De tekst van een bevestiging, zoals in lid 1 van dit artikel omschreven, is bepalend voor de inhoud van de overeenkomst.
  4. Het is de verantwoordelijkheid van de patiënt om alle benodigde gegevens tijdig, juist en volledig te verstrekken.
  5. De behandelingsovereenkomst kan alleen om gewichtige redenen door de zorgverlener of het ZBC worden opgezegd. Zoals beschreven in hoofdstuk 7, verderop in deze algemene voorwaarden. Als gewichtige redenen worden o.a. beschouwd onacceptabele gedragingen van de patiënt jegens het ZBC of haar medewerkers of de aldaar werkzame vrijwilligers en/of jegens medepatiënten of hun bezoek, het niet verstrekken van informatie t.b.v. de geneeskundige behandeling, het verstoord raken van de vertrouwensrelatie, het niet nakomen van afspraken en/of het niet betalen van (voorschot) declaraties. Bij opzegging door de patiënt zal de verantwoordelijkheid voor de behandeling niet langer door het ZBC worden gedragen.
  6. De opdrachtgever kan de behandelingsovereenkomst te allen tijde opzeggen. Als de opdrachtgever de behandelingsovereenkomst opzegt moet hij aan het ZBC de kosten vergoeden die deze tot aan de opzegging aantoonbaar heeft gemaakt.
 6. Informatie en medewerkingsplicht van de patiënt
  1. De patiënt dient naar beste weten en kunnen medewerking te verlenen aan en informatie te verstrekken inclusief het tonen van een geldig wettelijk erkend identiteitsbewijs.
  2. De patiënt is verplicht om juiste gegevens te verstrekken met betrekking tot naam, woonadres, bereikbaarheidsgegevens, huisarts, verzekeringsgegevens. Wijzigingen in deze gegevens dienen zo spoedig mogelijk na ingang schriftelijk aan het ZBC te worden doorgegeven. De gevolgen van het niet doorgeven van de juiste gegevens komen voor rekening van de patiënt of de opdrachtgever.
  3. Elke patiënt dient zich steeds op eerste verzoek van het ZBC te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs. Kan een patiënt desgevraagd een dergelijk legitimatiebewijs niet tonen, dan is het ZBC gerechtigd de behandelingsovereenkomst op te schorten tenzij het om acuut te verlenen zorg gaat.
 7. Gedragscode ZBC
  Alle patiënten, bezoekers en specialisten dienen zich te gedragen volgens de gedragscode van het ZBC:

  1. In de zorgverlening van het ZBC staat de patiënt centraal.
  2. Discriminatie is uit den boze. Iedereen heeft recht op gelijke behandeling. Er is respect voor elkaars levensbeschouwing, gewoonten, waarden en normen.
  3. In het ZBC worden agressie, geweld en bedreiging niet getolereerd. Of het nu gaat om schelden, schoppen, spugen, treiteren of welk agressief gedrag dan ook.
  4. Seksuele intimidatie wordt niet geaccepteerd. Wat voor de één onschuldig lijkt, kan voor de ander intimiderend zijn. Het gaat erom wat de ander ervaart, dat is de norm.
  5. In het ZBC gelden regels voor bescherming, veiligheid en privacy. Deze regels worden door iedereen nageleefd.
  6. Wees zorgvuldig met de eigendommen van andere mensen en met die van het ZBC. Maak niets onnodig vuil of kapot. Iedereen die zich in het ZBC bevindt blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigendommen.
  7. Eigen u geen spullen toe die van een ander of van het ZBC zijn.
 8. Annulering
  1. Als de patiënt een gemaakte afspraak voor een geneeskundige behandeling niet kan nakomen, dient hij deze afspraak uiterlijk 2 werkdagen (48 uur) van tevoren te annuleren. Deze annulering kan telefonisch of per e-mail doorgegeven worden (info@vrouwenpoliboxmeer.nl).
  2. De door ZBC gemaakte kosten ter zake van afspraken tot geneeskundige behandeling die 2 werkdagen (48 uur) of korter voor de betreffende afspraak worden afgezegd of, zonder dat de patiënt verschijnt, niet worden afgezegd, kunnen door het ZBC bij de patiënt in rekening worden gebracht. Behoudens tegenbewijs strekt in deze de administratie van het ZBC tot het volledige bewijs dat de afspraak gemaakt was.
  3. Indien een patiënt zich meldt op de afgesproken dag en tijd voor een consult, geneeskundige behandeling of verrichting, maar door omstandigheden voortijdig weer moet vertrekken, zullen eveneens kosten verschuldigd zijn ter compensatie van gederfde inkomsten en voor de door het ZBC gereserveerde tijd, ruimte en het personeel.
 9. Betaling
  1. De patiënt is aan Ellesie de kosten verschuldigd voor de verleende geneeskundige behandeling, service en/of overige diensten volgens de daarvoor door Ellesie vastgestelde tarieven.
  2. Ellesie stuurt de facturen rechtstreeks door aan de Duitse factureringsmaatschappij Care Capital. Care Capital factureert namens Ellesie aan de patiënt. De patiënt is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de betaling. Betaling van de factuur dient zodanig te geschieden dat de Care Capital uiterlijk 14 dagen na factuurdatum de betaling heeft ontvangen.
  3. Indien de patiënt de factuur niet binnen de gestelde betalingstermijn heeft voldaan, ontvangt de patiënt een ingebrekestelling, in de vorm van een betalingsherinnering. De patiënt heeft de gelegenheid binnen 14 dagen na dagtekening van de betalingsherinnering de factuur alsnog te voldoen.
  4. Na overschrijding van de tweede betalingstermijn komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en/of buiten rechte voor rekening van de patiënt/debiteur. De patiënt is vanaf de vervaldag van de eerste betalingstermijn tevens de wettelijke rente verschuldigd.
  5. Als de patiënt binnen de in betalingsherinnering gestelde termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft dit de volgende gevolgen:
   1. Alle openstaande vorderingen van Ellesie op de patiënt worden, ondanks eventuele andersluidende bedingen of afspraken, onmiddellijk opeisbaar.
   2. De patiënt ontvangt een aanmaning waarin hem een laatste gelegenheid wordt geboden om aan zijn verplichtingen per ommegaande te voldoen. De patiënt wordt medegedeeld dat als deze betaling uitblijft de vordering(en) aan een derde ter incasso uit handen zal worden gegeven. De incassokosten worden overeenkomstig de normering voor buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld en bedragen ten minste € 48,40.
  6. Bij het niet voldoen aan de betalingsverplichting kan Ellesie de behandelovereenkomst opschorten. Het niet voldoen aan de betalingsverplichting geeft Ellesie echter niet de bevoegdheid tot het uitstellen of achterwege laten van acuut te verlenen zorg.
  7. Een beroep van de patiënt op verrekening is niet mogelijk wanneer de tegenvordering van de patiënt door Ellesie op goede gronden wordt bestreden.
 10. Dossier
  1. Van alle consulten, geneeskundige behandelingen, voorgeschreven medicatie en verrichtingen wordt in een medisch dossier aantekening gemaakt en berichtgeving over de voortgang aan de verwijzer/huisarts verzorgd door de behandelend arts indien de patiënt daarvoor toestemming gegeven heeft.
  2. De bewaartermijn van het medisch dossier is 15 jaar vanaf de aanmaak, tenzij er om redenen van goed hulpverlenerschap een andere bewaartermijn dient te worden aangehouden.
  3. Zonder toestemming van de patiënt hebben derden i.c. niet rechtstreeks betrokkenen bij de uitvoering van de behandelovereenkomst, geen recht op inzage in het medisch dossier. De geheimhoudingsplicht wordt door de hulpverlener in acht genomen.
  4. De hulpverlener verstrekt aan de patiënt desgevraagd zo spoedig mogelijk een afschrift van het medisch dossier.
  5. De hulpverlener vernietigt door deze bewaarde bescheiden binnen 3 maanden na een daartoe strekkend verzoek van de patiënt.
  6. Ten behoeve van statistiek, wetenschappelijk onderzoek in algemeen belang en jaarlijks verplichte verstrekking aan instanties op gebied van Volksgezondheid kunnen gegevens uit het medisch dossier zonder voorafgaande toestemming van de patiënt worden gebruik indien de gebruikelijke regels ten aanzien van privacy niet worden overtreden en bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt niet wordt geschaad.
  7. De patiënt kan te allen tijde bezwaar aantekenen tegen gebruik van diens gegevens voor wetenschappelijk onderzoek of anderszins onderzoek van algemeen belang of in het kader van de Volksgezondheid zoals in vorig artikel genoemd; de zorgverlener maakt hiervan aantekening in het medisch dossier.
 11. Tarieven
  Het ZBC behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven te wijzigen. De laatst bekende tarieven zijn de prijzen die het ZBC op internet heeft geplaatst (www.vrouwenpoliboxmeer.nl). De tarieven zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de patiënt om desgewenst voor aanvang van de geneeskundige behandeling na te gaan welke prijs van toepassing is.
 12. Klachtenregeling
  1. Het ZBC beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht, betreffende het medisch handelen en/of bejegenen voortvloeiende uit de behandelingsovereenkomst tussen patiënt en het ZBC, overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten betreffende de uitvoering van de behandelingsovereenkomst moeten schriftelijk, tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend.
  3. Klachten betreffende andere dan de hiervoor genoemde zaken en/of handelingen worden niet door het ZBC in behandeling genomen en komen eveneens niet in aanmerking voor behandeling door de Klachtencommissie waarbij ZBC is aangesloten. Indien het ZBC ter zake van een dergelijke klacht kosten heeft gemaakt dan komen deze kosten voor rekening van patiënt waarbij als uitgangspunt voor de berekening van deze kosten het uurtarief van de behandelend medisch specialist geldt.
  4. Het ZBC zal zich niet-ontvankelijk verklaren bij een claim boven de € 25.000,-.
  5. Klachten die reeds in een gerechtelijke procedure zijn behandeld komen evenmin in aanmerking voor behandeling door het ZBC alsmede door de Klachtencommissie.
  6. Indien een door de patiënt tegen ZBC en/of de werkzame vrijgevestigd medisch specialist(en), artsen of ondersteunende medewerkers ingediende klacht ongegrond wordt verklaard kan het ZBC de door haar gemaakte kosten voor de behandeling van de klacht aan de patiënt in rekening brengen. Voorgaande als genoemd in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden
  7. De patiënt kan een tegen het ZBC en/of de werkzame vrijgevestigd medisch specialist(en), artsen of ondersteunende medewerkers ingediende klacht te allen tijde intrekken. Indien de patiënt de klacht intrekt tijdens een nog lopende behandeling van deze klacht en het ZBC reeds kosten heeft gemaakt voor de behandeling van de klacht, dan kan het ZBC de door haar gemaakte kosten van de behandeling van de klacht aan de patiënt in rekening brengen.
  8. Het indienen van een klacht geeft de patiënt niet het recht om zijn betalingsverplichtingen jegens het ZBC op te schorten. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering zijn voor rekening van de patiënt.
 13. Toepasselijk recht en geschillenregeling
  1. Op alle tussen het ZBC en de patiënt gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
  2. Geschillen tussen de patiënt enerzijds en het ZBC anderzijds over de totstandkoming of de uitvoering van de behandelingsovereenkomst, kunnen zowel door de patiënt als door het ZBC schriftelijk of op elektronische wijze aanhangig worden gemaakt bij de Klachtencommissie waarbij het ZBC is aangesloten, een en ander als vermeld op de internetsite van het ZBC en beschreven in de klachtenprocedure.
  3. Een geschil wordt door de Klachtencommissie slechts in behandeling genomen, als de opdrachtgever of patiënt zijn/haar klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkomstig artikel 12 bij het ZBC heeft ingediend.
  4. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de Klachtencommissie aanhangig te worden gemaakt.
  5. Geschillen tot beslechting kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de Klachtencommissie als genoemd in lid 1 van dit artikel of aan de bevoegde rechter.
  6. Partijen zullen eerst een beroep doen op de bevoegde rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil conform de klachtenprocedure van het ZBC in onderling overleg te beslechten.
 14. Schade/aansprakelijkheid ten aanzien van de medische behandelingsovereenkomst
  1. Bij de uitvoering van de dienstverlening is sprake van een inspanningsverplichting.
  2. Het ZBC geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de patiënt voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van het ZBC. Het ZBC is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
  3. Het ZBC is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de patiënt door het ZBC mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
  4. De aansprakelijkheid van het ZBC voor schade voortvloeiend uit de door haar (eventueel met inschakeling van niet-ondergeschikten) verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult en geadviseerde supplementen c.q. medicijnen.
  5. De patiënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij het ZBC aansprakelijk wil stellen.

  Producten
  De hierna genoemde artikelen onder 15, 16 en 17 zijn enkel van toepassing op door het ZBC geleverde producten c.q. voedingssupplementen.

 15. Schade/aansprakelijkheid ten aanzien van de door het ZBC geleverde producten
  1. Bij eventuele schade of aansprakelijkheid zal nooit meer worden uitgekeerd dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van de Vrouwenpoli wordt vastgesteld.
  2. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van het ZBC beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de patiënt.
  3. Het ZBC is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen, medicijnen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar.
  4. Het ZBC zal, voor zover het in haar vermogen ligt, meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen.
 16. Transport, opslag en risico van producten
  1. Levering van de door het ZBC te leveren producten vindt plaats op het door de betrokkene aangegeven adres. De patiënt is gehouden de door het ZBC af te leveren producten onmiddellijk in ontvangst te nemen.
  2. De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt altijd door het ZBC bepaald.
  3. Het aannemen van de door het ZBC aan de patiënt geleverde producten geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeren, op welk moment het risico overgaat op de patiënt.
 17. Zichttermijnen/herroepingsrecht van producten
  1. Bij koop op afstand, zoals er sprake van is als een patiënt via de telefoon supplementen e.d. bestelt, wordt aan de patiënt na ontvangst van de bestelde producten een zichttermijn van 14 werkdagen gegeven. Binnen deze termijn is hij/zij gerechtigd (zonder opgave van redenen) de onderliggende overeenkomst te ontbinden en de bestelde product(en) te retourneren. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de melding dat patiënt het product/de producten wil retourneren, zendt de patiënt het product terug. De patiënt draagt de kosten voor het terugzenden van de product(en).
  2. Tijdens de zichttermijn zal de patiënt zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het uitgangspunt hierbij is dat de patiënt het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij/zij dat in een winkel zou mogen doen. De patiënt verplicht zich artikelen te bewaren volgens de condities die op de verpakking genoemd zijn (zoals droog, op kamertemperatuur of in de koelkast).
  3. Indien de patiënt van het herroepingsrecht zoals beschreven in lid 1 van dit artikel gebruik maakt, dan zorgt het ZBC voor de terugbetaling binnen veertien dagen van het door de patiënt aan het ZBC betaalde.
  4. Wanneer het totaalbedrag van de bestelde producten boven de € 100,- uitkomt worden deze met extra zekerheid verstuurd. Wanneer het totaalbedrag van de bestelde producten € 250,- of meer is worden de producten pas opgestuurd als 50% van het totaalbedrag is overgemaakt op onze bankrekening.
  5. Het risico en de bewijslast van de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingrecht ligt bij de patiënt.
  6. Van het herroepingrecht zijn uitgezonderd de koop op afstand:
   1. van producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de betrokkene;
   2. duidelijk persoonlijk van aard zijn;
   3. door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
   4. snel kunnen bederven of verouderen of producten die gekoeld bewaard moeten worden;
   5. verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
 18. Wijziging en vindplaats van de Algemene Voorwaarden
  1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en worden tevens bekend gemaakt via internet.
  2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de datum ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige overeenkomst.

Boxmeer, 11 februari 2020