Hieronder een Nederlandse samenvatting van deze verklaring.

Global Consensus Statement on Menopausal Hormone Therapy (MHT) voor patiënten:

 • MHT is de meest effectieve behandeling voor typische overgangsklachten: opvliegers en overmatig transpireren. Dit geldt voor vrouwen van elke leeftijd. De voordelen van MHT wegen voor vrouwen die jonger zijn dan 60 jaar en/ of voor vrouwen binnen 10 jaar na de menopauze (de laatste menstruatie) zwaarder dan de mogelijke risico’s.
 • MHT is effectief en geschikt voor de preventie van botbreuken als gevolg van osteoporose bij vrouwen met een verhoogd risico op botontkalking, die jonger zijn dan 60 jaar en/of binnen 10 jaar na de menopauze.
 • Gegevens uit goed wetenschappelijk onderzoek tonen aan dat MHT met uitsluitend oestrogenen de kans op hart en vaatziekten vermindert, en dat er tevens een afname is van totale sterfte bij vrouwen jonger dan 60 jaar en/of binnen 10 jaar na de menopauze. Data van deze onderzoeksgroep met gecombineerd gebruik van een oestrogeen én een progestageen laten een zelfde trend zien wat betreft de mortaliteit, waarbij de meeste gerandomiseerde klinische onderzoeken noch een significante toename noch afname van coronaire hartziekten lieten zien.
 • Lokale (vaginaal toegepaste) laag gedoseerde oestrogeentherapie heeft de voorkeur bij vrouwen die uitsluitend symptomen hebben als vaginale droogte of daarmee samenhangend ongemak bij geslachtsgemeenschap.
 • Oestrogeen gegeven als enige middel is geschikt voor vrouwen bij wie de baarmoeder verwijderd is. Combinatie met een progestageen of progesteron is alleen nodig als de baarmoeder aanwezig is.
 • De optie van MHT is een individuele beslissing waarbij verbetering van levenskwaliteit en het belang dat gehecht wordt aan preventie enerzijds moet worden afgewogen tegen persoonlijke risicofactoren als leeftijd, aantal jaren na de menopauze en risico’s op veneuze trombo-embolie, herseninfarct, ischemische hartziekten en borstkanker anderzijds.
 • De kans op veneuze trombo-embolie en herseninfarct neemt toe bij het gebruik van orale MHT echter het absolute risico is zeer laag bij vrouwen jonger dan 60. Uit observationele studies bleek een lager risico als oestrogeen via de huid wordt toegediend.
 • De toename van het borstkankerrisico bij vrouwen ouder dan 50 jaar, dat geassocieerd wordt met MHT is een complex onderwerp. Deze toename van mammacarcinoom is primair geassocieerd met het gebruik van gecombineerde MHT. Het risico dat wordt toegeschreven aan MHT is klein en neemt weer af zodra de MHT wordt gestaakt.
 • De dosering en duur van MHT moet stroken met het doel van de behandeling en bijbehorende veiligheidskwesties en individueel worden bepaald.
 • Systemische MHT wordt aanbevolen voor vrouwen met een premature overgang (POI, primaire ovariële insufficiëntie) tenminste tot de gemiddelde natuurlijke overgangsleeftijd (51 jaar in Nederland; noot van de vertalers)
 • Het gebruik van individueel op maat samengestelde (zgn. ‘custom-compounded’) bio-identieke
 • hormoontherapie (zoals in de VS in zwang; noot van de vertalers) wordt niet geadviseerd.
 • De huidige data ondersteunen niet dat MHT veilig gebruikt kan worden door vrouwen die borstkanker hebben gehad.

De vertaling werd gemaakt door Barbara Havenith, gynaecoloog.

Reageren